Νόμισμα: $
Πολιτική Απορρήτου

          Κατά την πλοήγησή σας στις σελίδες του HobbyPlace.gr δεν χρειάζεται να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως κάποιες λειτουργίες και υπηρεσίες στις ιστοσελίδες μας οι οποίες είναι διαθέσιμες εφόσον εισάγετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Το HobbyPlace.gr  χρησιμοποιεί αυτές τις προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την εκτέλεση μιας παραγγελίας, απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματά σας, παράδοση των προϊόντων που αγοράζετε, ενημέρωση για ειδικές προσφορές που πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρουσες, εκτέλεση πληρωμών.

          Το HobbyPlace.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του να είναι όσο το δυνατόν ασφαλής και να μην μπορούν να παραβιαστούν ή να διαβαστούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς, απόρρητες και δεν αποκαλύπτονται. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Το HobbyPlace.gr δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα και δεν αποθηκεύει αντίστοιχες πληροφορίες. Επίσης το HobbyPlace.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους και δεν θα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει, ανταλλάσσει αυτά τα προσωπικά στοιχεία. Αν και το HobbyPlace.gr έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών, εντούτοις η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

          Το HobbyPlace.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Καμία πληροφορία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χωρίς να υπάρξει η αντίστοιχη έγκριση του χρήστη.Τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται με ασφάλεια και με τους πλέον κατάλληλους τρόπους για όλο το χρονικό διάστημα που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο HobbyPlace.gr.

          Ως χρήστης του HobbyPlace.gr οφείλετε να χειρίζεστε τις προσωπικές σας πληροφορίες ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς ή διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το HobbyPlace.gr ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Εγγυάστε ότι τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε είναι αληθή ,ακριβή και σε ισχύ. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές ή διορθώσεις στις προσωπικές σας πληροφορίες αφού πρώτα συνδεθείτε ως χρήστης στο www.hobbyplace.gr και στη συνέχεια να πατήσετε πάνω στο δικό σας όνομα χρήστη ή στον σύνδεσμο «Ο Λογαριασμός μου» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας ή στο δεξί μέρος του γκρι υπό-μενού που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πράσινο μενού επιλογών.